Regulamin sklepu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – REGULAMIN SKLEPU SKLEP.ATELIORA.COM; SHOP.ATELIORA.COM; BOUTIQUE.ATELIORA.COM [ZWANYM DALEJ SKLEP.ATELIORA.COM]

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy ateliora.com, działający pod adresami
https://sklep.ateliora.com;
https://shop.ateliora.com;
https://boutique.ateliora.com,
prowadzony jest przez firmę PIRS Piotr Schmidt, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Francuskiej 46 (54-405 Wrocław), zarejestrowaną pod nr NIP PL8941243101; Regon 020551523

Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej: sklep@ateliora.pro;
 2. telefonicznie: +48 728-968-300
 3. pisemnie na adres: PIRS Piotr Schmidt, 54-405 Wrocław, Francuska 46

Sklep podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez powyżej wskazane strony, kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

SŁOWNICZEK

Sklep – prowadzony przez firmę PIRS Piotr Schmidt sklep internetowy działający pod adresami wskazanymi powyżej, przy użyciu którego sprzedawane są produkty za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta;

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konsultant – osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się pisemnie poprzez adres email bok@ateliora.com;

Konto Klienta (Moje Konto) – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Płatność kartą kredytową – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

Pliki elektroniczne – treści cyfrowe, fotografie, filmy szkoleniowe i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym;

PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;

DRM (Digital Rights Management) – cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Sklepu).

I – PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Sklep zamieszcza na stronie sklep.ateliora.com. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę sklep.ateliora.com, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, wymagań technicznych.
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.  Informacje dotyczące procesu składania zamówienia zamieściliśmy w sekcji SKLEP/WAŻNE INFORMACJE na stronie sklep.ateliora.com – składanie zamówień w sklep.ateliora.com http://sklep.ateliora.com/text/skladanie-zamowien
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 5. Rejestracja Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności strony internetowej sklep.ateliora.com jest nieodpłatne.
 6. W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
 7. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów u dostawców Sklepu. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.
 8. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 9. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
 10. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu w przeciągu 7 dni. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w ustępie 7 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 12. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ustępie 11 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Sklep czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.
 13. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep  dokona anulowania zamówienia, Klient otrzyma informacje, zgodnie z ustępem 11 powyżej.
 14. W przypadku, jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII.  Zwrot należności Klientom
 15. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym mowa w ustępie 7 powyżej, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 16. W przypadku, jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę – zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII.  Zwrot należności Klientom.
 17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 18. Zasady sprzedaży Treści elektronicznych, licencji i filmów szkoleniowych, uregulowane są w rozdziale IX  Regulaminu.

II – ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na Konto Klienta (Moje konto).
 2. Modyfikacje dotyczące adresu będą skuteczne tylko do czasu wysłania przesyłki do klienta i nie dotyczą treści elektronicznych, licencji i filmów szkoleniowych.

III – CENY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie sklep.ateliora.com:
 2. podawane są w zależności od wyboru w złotych polskich, euro lub dolarach amerykańskich,
 3. zawierają podatek VAT,
 4. nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,
 5. nie zawierają kosztów dostawy.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

IV – CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Produkty fizyczne, jakimi są przykładowo limitowane fotografie kolekcjonerskie będą wysyłane w terminie do 14 dni roboczych. Produkty treści elektronicznych, licencje i filmy szkoleniowych
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji
  do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych produktów zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta (Moje konto) w zakładce „SKLEP / MOJE KONTO / ZAMÓWIENIA”.
 4. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

V – FORMY PŁATNOŚCI ORAZ FORMY DOSTAWY I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą: płatność z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Sklep  – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
 2. Do realizacji płatności z góry klient może wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności poprzez:
  • System płatności przelewy24.pl
  • PayPal
  • Przelew tradycyjny na konto bankowe.
 3. Informacje o kosztach dostawy, formach płatności oraz orientacyjnym terminie dostawy jest dostępna na stronie:
  https://sklep.ateliora.com/warunki-dostawy/
 4. Dla wybranych produktów mogą być dostępne jedynie niektóre z form płatności lub dostawy.

VI – REKLAMACJE

 1. Sklep zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.
 2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
 3. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać:
  • naprawy produktu,
  • wymiany produktu na wolny od wad,
  • obniżenia ceny produktu,
  • albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 5. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie internetowej pod adresem
  https://sklep.ateliora.com/formularz-reklamacji
  a następnie odesłać produkt wraz z formularzem reklamacji zawierającym opis przyczyny reklamacji do Sklepu. Odesłanie towaru do Sklepu można dokonać  poprzez nadanie przesyłki przez kuriera po uprzednim skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta pisemnie lub na adres email.
 6. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
 7. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem i wypełnionym formularzem reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 8. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Oświadczenie może być złożone na formularzu zwrotu dostępnym na stronie internetowej pod adresem:
  https://sklep.ateliora.com/formularz-odstapienia-od-umowy
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 4. Zwrot towaru do Sklepu można dokonać przez nadanie przesyłki kurierem po uprzednim skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta.  Przesyłka odsyłana jest na koszt Sklepu.
 5. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
 7. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 8. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 10. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 11. dostarczenia Treści Cyfrowych i licencji, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli dostęp do świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta.
 12. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania  od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VIII Regulaminu. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

VIII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujących terminach:
 2. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep;
 3. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w rozdziale VII punkt 7 Regulaminu;
 4. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
 5. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. Możliwy jest również zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami pkt VII Regulaminu, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep Zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 8. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia i zamieszczona na stronie sklep.ateliora.com w  Koncie Klienta, w  szczegółach zamówienia, którego faktura korygująca dotyczy.

IX. SPRZEDAŻ LICENCJI NA TREŚCI MEDIALNE.

 1. Zamówienia obejmująca treści medialne, takie jak fotografie w wersjach cyfrowych oraz pliki video odnoszą się do zakupu licencji na wykorzystanie powyższych treści.
 2. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego pliku, czy będzie odpowiedni do potrzeb kupującego.
 3. Realizacja zamówienia zawierającego liceNcję rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
 4. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty: karta kredytowa lub przelew elektroniczny.
 5. Wszystkie ceny plików medialnych zamieszczone na stronie sklep.ateliora.com podawane są do wyboru w złotych polskich, euro lub dolarach amerykańskich i zawierają podatek VAT.
 6. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku zawierającego pliki medialne. Pobranie plików medialnych może wyłączyć możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku na zasadach określonych w rozdziale VII punkcie 6 e) Regulaminu.
 7. Wraz z informacją, o której mowa w ustępie 6 powyżej, zostanie udostępniona faktura VAT w formie elektronicznej.
 8. W przypadku, gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VI Regulaminu.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa lub podany błędny adres).
 10. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, pod warunkiem nie skorzystania z uprawnienia opisanego w rozdziale VII punkt 6 e) Regulaminu.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy opłaconej przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII Regulaminu.
 12. Zasady korzystania licencji na użytkowanie plików medialnych:
  1. zakup upoważnia do korzystania z plików medialnych przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu i/lub w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm),
  2. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku medialnego, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
 13. Ograniczenie wykorzystywania plików medialnych:
  1. Zakaz bezprawnego wykorzystywania. Treści nie wolno wykorzystywać do celów związanych z pornografią, w sposób oszczerczy ani w inny sposób niezgodny z prawem.
  2. Zakaz autonomicznego wykorzystywania plików. Nie można wykorzystywać treści w sposób, który pozwala innym osobom na pobieranie, wyodrębnianie lub ponowną dystrybucję treści jako autonomicznego pliku (czyli samej treści, odrębnie od danego projektu lub końcowego wykorzystania).
  3. Zakaz wykorzystywania w znaku towarowym lub logo. Nie można wykorzystywać treści jako części znaku towarowego, znaku modelu, nazwy handlowej, nazwy biznesowej, znaku usługowego lub logo.
  4. Zakaz podawania nieprawdziwych oświadczeń na temat autorstwa. Użytkownik nie może niezgodnie z prawdą wskazywać, że jest pierwotnym twórcą dzieła składającego się w znacznej mierze z licencjonowanych treści. Na przykład, użytkownik nie może stworzyć obrazu wyłącznie w oparciu o licencjonowane treści i twierdzić, że jest jego autorem.
  5. Zakaz wykorzystywania w produktach przeznaczonych do odsprzedaży. Jeżeli użytkownik nie nabędzie odrębnej licencji rozszerzonej, nie może wykorzystywać treści w związku z artykułami lub usługami przeznaczonymi do odsprzedaży lub dystrybucji, jeśli ich podstawowa wartość opiera się na wykorzystaniu treści, a w szczególności wykorzystywać treści do tworzenia kartek, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, kalendarzy, odzieży, plakatów (drukowanych na papierze, płótnie i innych materiałach), płyt DVD, aplikacji mobilnych lub artykułów przeznaczonych do odsprzedaży, licencjonowania lub innej dystrybucji w celach zarobkowych. Obejmuje to produkty „na żądanie” (czyli produkty, w których treści są wybierane przez osoby trzecie w celu dopasowania ich do konkretnego zamówienia), a w szczególności projektowanie kartek, kubków, koszulek, plakatów i innych artykułów (w tym sprzedaż produktów poprzez zaprojektowane w tym celu strony internetowe i strony, takie jak zazzle.com oraz cafepress.com).
  6. Ograniczenie nakładu. Jeżeli użytkownik nie nabędzie licencji rozszerzonej, nie może powielać treści więcej niż 500 000 razy w formie fizycznego wydruku. Ograniczenie to nie ma zastosowania do powielania elektronicznego.
  7. Udzielone użytkownikowi prawa są niezbywalne oraz nie podlegają sublicencjonowaniu, co oznacza, że użytkownik nie może przenieść ich na inną osobę ani udzielić żadnej innej osobie sublicencji. Od powyższej zasady istnieją dwa wyjątki:
   1. Pracodawca lub klient. W przypadku nabywania licencji w imieniu pracodawcy lub klienta prawo do wykorzystania treści ma pracodawca lub klient. W takiej sytuacji użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada pełne umocowanie prawne do związania pracodawcy lub klienta postanowieniami niniejszej umowy. Jeżeli użytkownik nie dysponuje takim umocowaniem, wówczas jego pracodawca lub klient nie mogą wykorzystywać treści.
   2. Podwykonawcy. Użytkownik może zezwalać swoim podwykonawcom (na przykład drukarni lub domowi wysyłkowemu) bądź dystrybutorom na wykorzystanie treści w dowolnym procesie produkcji lub dystrybucji związanym z ostatecznym projektem lub produktem końcowym. Przedmiotowi podwykonawcy i dystrybutorzy nie mogą wykorzystywać treści do żadnych innych celów.
  8. Prawa własności intelektualnej.
   1. Całość treści podlegających licencji jest własnością Sklepu albo twórców, którzy dostarczyli te treści. Wszelkie prawa nieudzielone wyraźnie w niniejszej umowie są zastrzeżone przez serwis ateliora.com i dostawców treści.
   2. Nie ma konieczności umieszczania informacji o autorze zdjęcia w przypadku wykorzystania komercyjnego, ale w przypadku wykorzystania treści do celów redakcyjnych, należy obok treści lub w informacjach o produkcji wizualnej umieścić następującą informację: „Sklep.ateliora.com/Nazwa twórcy”.
   3. Jeżeli jest to technicznie wykonalne, w produkcjach wizualnych należy umieścić następującą informację: „Sklep.ateliora.com/Nazwa twórcy”.
  9. Rozwiązanie i anulowanie licencji.
   1. Rozwiązanie.
    Niniejsza umowa obowiązuje do chwili jej rozwiązania przez jedną ze stron. Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę, zaprzestając wykorzystywania treści i usuwając lub niszcząc wszystkie jej kopie. Sklep może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie, jeżeli użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień; w takim przypadku użytkownik winien natychmiast: zaprzestać wykorzystywania treści, usunąć lub zniszczyć wszystkie jej kopie oraz, na żądanie serwis Sklep. ateliora.com, pisemnie potwierdzić spełnienie tych wymogów.
   2. Rozwiązanie ze względu na wykorzystanie w mediach społecznościowych. Jeżeli użytkownik wykorzystuje treści na platformie mediów społecznościowych lub innej stronie internetowej osób trzecich, a taka platforma lub strona wykorzystuje (lub ogłasza, że planuje wykorzystać) treści do własnych celów lub w sposób niezgodny z niniejszą umową, niniejsza umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.
  10. Zwroty / Wycofanie.
   1. Zwrot kosztów pobranych plików – Sklep nie oferuje zwrotów pieniędzy za pobrane pliki. Zwroty plików będą uznawane wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów technicznych z plikiem, jeśli Sklep uzna je za uzasadniające zwrot.
   2. Wycofanie treści. Sklep może zaprzestać licencjonowania dowolnych pozycji treści w dowolnym momencie, według własnego uznania. Z chwilą otrzymania powiadomienia od serwisu lub z chwilą powzięcia przez użytkownika wiadomości, że jakiekolwiek treści mogą podlegać roszczeniu osoby trzeciej o naruszenie, za które serwis Sklep.ateliora.com może ponosić odpowiedzialność, Sklep może wymagać od użytkownika, by ten niezwłocznie i na własny koszt: zaprzestał wykorzystywania tych treści, usunął lub zniszczył wszelkie ich kopie oraz zagwarantował, że jego klienci, dystrybutorzy lub pracodawcy postąpią podobnie. Sklep.ateliora.com zapewni użytkownikowi treści zastępcze (określone przez serwis Sklep.ateliora.com według jego zasadnego handlowego uznania) bezpłatnie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej umowy.
  11. Gwarancja nienaruszania prawa. Wykorzystanie przez użytkownika treści zgodnie z niniejszą umową oraz w postaci dostarczonej przez Sklep.ateliora.com nie spowoduje naruszenia żadnego autorskiego prawa majątkowego, autorskiego prawa osobistego, znaku handlowego lub innego prawa własności intelektualnej, jak również nie naruszy żadnego prawa do prywatności lub prawa do wizerunku; a ponadto zostały uzyskane wszystkie niezbędne zezwolenia na wykorzystanie wizerunku osób lub nieruchomości, które umożliwiają korzystanie z treści w sposób zgodny z niniejszą umową. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek zmiany wprowadzone w materiałach.
  12. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
   1. pobrany plik medialny jest uszkodzony,
   2. nie można pobrać lub pobrany plik medialny nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie),
   3. w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwość pobrania pliku medialnego.W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację przesyłając wiadomość do Biura Obsługi Klienta (sklep@ateliora.com) oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Sklep, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie mają zastosowanie odpowiednio postanowienia pozostałych punktów Regulaminu.

X – DANE OSOBOWE

 1. Podczas korzystania ze Sklepu (polegającego na rejestracji konta, składania zamówień, i ewentualnego zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych.
 2. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące zarządzani danymi osobowymi w Sklepie są zawarte w dziale POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU dostępna pod adresem:
  https://sklep.ateliora.com/polityka-prywatnosci

XI – NEWSLETTER

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 2. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Sklepie lub w formularzu umożliwiajacym prenumeratę Newslettera.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą PIRS Piotr Schmidt, 54-405 Wrocław, Francuska 46.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 5. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie sklep.ateliora.com. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.